Založ si blog

Otvorený list – výzva

Tento Otvorený list bol včera zaslaný ministrovi kultúry SR, predsedovi výboru NR SR pre kultúru a média, predsedovi Rady RTVS,  generálnej riaditeľke RTVS, Audiovizuálnemu fondu SR, Slovenskej asociácii producentov v audiovízii,  Asociácii nezávislých producentov, Slovenskému filmovému ústavu, Media Desk Slovensko, Slovenskej filmovej a televíznej akadémii, TASR, Mediálne.sk, denníkom  Sme, Pravda, Hospodárske noviny, prestaviteľom audiovizuálnej obce Slovenska a ďalším médiam. Informuje adresátov   o podozrivých  a vysoko netransparentných činnostiach  súčasného vedenia RTVS,  ktoré sprevádzajú ponukové
konania na námety, koprodukčné a objednávkové spolupráce  či  už prebehnuté súbehy  na námety a projekty v STV a  vyzýva odbornú audiovizuálnu obec  k spoločnému postupu a vytvoreniu verejného tlaku vo veci skutočného stransparentnenia procesov autorského, námetového a projektového developmentu STV, s ktorým súvisia práve ponukové konania na námety a koprodukcie, súbehy a všetky zakázkové objednávkové projekty vo verejnoprávnom záujme, na ktoré je potrebné konečne vyhlasovať verejné súťaže a k vytvoreniu silného spoločného odborného, spoločenského, mediálneho, politického  a právneho tlaku na RTVS – STV, ktorý konečne povedie k normalizácii pomerov a k spravodlivej autorskej a podnikateľskej súťaží, nezaťaženej metódami nenažraných klientelistických  molochov minulosti.

 

Vážený pán minister kultúry,

vážený pán predseda výboru NR pre kultúru a média,

vážená pani generálna riaditeľka RTVS,

vážený pán predseda Rady RTVS,

vážení priatelia slovenskej verejnoprávnej televízie, ktorí to s autorskou, námetovou a projektovou spoluprácou s verejnoprávnou televíziou  myslíme skutočne seriózne, transparentne a systémovo v dlhodobehších horizontoch, nielen  cez optiku aktuálne prebiehajúcej  ekonomickej fúzie RTVS.

 

Priznám sa, podobne ako

pánovi Ľubovi Belákovi v “Otvorenej korešpondencii s STV”,

či ako Asociácii nezávislých producentov, ktorí v novembri 2011 žiadali riaditeľku RTVS o väčšiu transparentnosť pri výbere koprodukčných projektov

i ako režisérovi Jurajovi Nvotovi, ktorý na prelome rokov 2011 a 2012 protestoval pred ministerstvom kultúry proti neštandartnému  prerozdeľovaniu finančných prostriedkov v RTVS zo zmluvy so štátom v roku 2011 z obavy,  aby financie zo zmluvy pre rok 2012, určené aj na spoluprácu s nezávislými filmármi, opäť nenávratne nepohltil moloch bermudského trojuholníka momentálne  fúzujúceho ekonomického  systému RTVS,

či ako ďalším bezmenným,

ani mne nie je všetko, čo sa deje v RTVS – STV ohľadne hľadania námetov, projektov,  objednávkových zakáziek, vývoja  programu, programových formátov a autorskej, či projektovej spolupráce s externými tvorcami, jedno.

 

Na rozdiel od všetkých vyššie spomenutých som však zrejme  výrazne naivnejšia, pretože som do poslednej chvíle verila, že príchodom nového vedenia do RTVS a čistením  “ Augiášovho chlieva” STV sa naozaj stransparentní a skoncepční aj práca so širším autorským zázemím, či s externými tvorcami a produkciami, ktorí v každej slušnej krajine a v každej slušnej štátnej televízii znamenajú nový, inovačný pohľad, iný umelecký  prístup, svieže a nezaťažené rozširovanie verejnoprávnych tém, proste obrodzujúci vietor do potuchnutých a časom logicky zautomatizovaných audiovizuálnych prístupov k verejnoprávnému poslaniu vnútri tvorivých a výrobných štruktúr štátnej televízie.

 

Verila som, že to bude práve Miloslava Zemková a jej tím, čo  po rokoch “objednávkového klientelizmu”, nedotknuteľnej  vyvolenosti istých ľudí a  produkčných firiem,  vrátia Slovenskej televízii nielen stratený ekonomický, etický a morálny kredit, ale ponúknu aj jasné, verejnosťou a odbornou audiovizuálnou obcou ľahko kontrolovateľné systémové princípy, pravidlá pre výber koprodukčných projektov a  pre koncepčnú autorskú vývojovú prácu na nových námetoch, projektoch, programoch a programových formátoch, prichádzajúcich z externého prostredia a to na základe verejných výziev, súbehov, súťaží, či výberových konaní.

 

 

Moje scenáristické srdiečko radostne poskočilo. Konečne prichádza zmena, konečne niekto, kto má “gule” zmeniť tak dobre zabehnutý a pohodlný systém “developmentského” hybernovania redakcií a managerskej mašinérie,  zmeniť ich nerovné prístupy k ponúkaným námetom a projektom, pri ktorých boli neraz porušené autorské práva súvisiace s ochranou     duševného vlastníctva čiastočným, či úplným vykrádaním.

V  STV totiž neexistovala  centrálna registrácia podaných námetov a projektov, ktorá by sledovala “cestu” námetu, alebo projektu po televízii, jeho celkový osud a zároveň by garantovala   právo na ochranu duševného vlastníctva autorov, či spoločností tak, aby ich námety, scenáre, príspevky a projekty neboli po menšej úprave zneužité na poškodzovanie ich autorských práv v prospech “autorských” práv iných, vyvolených, tzv. objednávkových  záujmových audiovizuálnych skupín.

 

Moje srdce dramaturga tiež súhlasne zaťukalo. Konečne niekto, kto si uvedomuje, že každá televízia, ktorá chce byť divácky úspešná a plniť dobre svoje poslanie, musí mať okrem vyrovnaného hospodárenia aj jasne konkretizovanú predstavu programového naplnenia.

Poslanie RTVS síce presnejšie špecifikuje  Zákon o RTVS, ale  jeho konkrétnu  programovú štruktúru a pomery jednotlivých programových formátov pre jednotlivé cieľové skupiny v praxi tak či tak musí úplne do detailu vytýčiť a poctivo naplánovať  najvyššie vedenie v rámci internej dramaturgickej vízie a to nielen v krátkodobých, ale aj  a predovšetkým v dlhodobých horizontoch.

Prítomnosť RTVS v súčasnosti je možno viac o hasení problémov z minulosti, ale vedenie preto nemôže  zabúdať na budúcnosť! Každý múdry hospodár vie, že budúcnosť sa vytvára v prítomnosti.  V televíznej brandži je príprava budúcnosti okrem zabezpečenia finančných prostriedov hlavne a predovšetkým o poctivom a systematickom developmente programu  a programových štruktúr.  Nato treba detailne špecififovať dlhodobé programové horizonty.

Len na základe dlhodobých programových horizontov a priorít môže začať reálne pracovať skutočný development, t.j. vývoj programu a konkrétnych programových formátov, len na základe týchto jasných programových a formátových priorít môže začať  systematicky a systémovo vyhľadávať formou konkrétnych cielených súbehov, súťaží a verejných obstarávaní vhodné námety a projekty z externého prostredia, komunikovať s autormi a producentmi, dramaturgicky s nimi pracovať a  v plánovanom období ponúknuť kvalitné a korektné výstupy tak po obsahovo- formálnej stránke, ako aj po stránke produkčnej, finančnej.

 

Moje srdce audiovizuálneho tvorcu sa naplnilo novým entuziazmom:  Uverilo, že developmentsko-producentská ambícia RTVS logicky vytvorí okrem novotou navoňanej pozície “manažér nových projektov” ( pozícia  nesie priamu zodpovednosť  za správnu a korektnú  administráciu ponukových konaní na námety, koprodukčné a objednávkové projekty ) aj špeciálne dramaturgické, čisto developmentské tímy, ktoré sa nebudú musieť venovať aj dramaturgii v samotnej výrobe a ktoré budú s autormi  prijatých  ponúk  zaradených do databázy projektov riadne a pravidelne osobne komunikovať a dramaturgicko-produkčne ( cenovo )  usmernia vývoj týchto námetov a projektov, napríklad až k výrobe pilotných dielov  tak, aby plne vyhovovali všetkým kritériam, potrebám a poslaniu RTVS.

Verila som, že tento developmentský proces bude schopný skutočne systematicky a systémovo  vyhľadávať a podporovať vývoj v oblasti autorskej, scenáristickej a réžijno-realizačnej a transparentne sa pustí do prípravy nových, sviežich  formátov vo verejnom záujme pre všetky žánre televíznej tvorby, že konečne vytvorí  reálny priestor pre rovnosť šancí, pre dobré a divácky atraktívne projekty, ich autorov a tvorcov.

 

Ako veľmi som sa  však mýlila… ako smiešne detinsky som sa nádejala… a ako osudovo nato  doplatil práve náš autorský časozberný  dokumentárny projekt Indigová generácia…

 

Projekt Indigová generácia je unikátna časozberná, tématicky širokospektrálna   ľudská, historická, sociologická, zemepisná, psychologická a filozofická  dokumentárna výpoveď o dobe a spoločnosti stvárnená cez konkrétne celoživotné ľudské osudy  generácie narodenej na prelome tisícročí na Slovensku.

Cez takto  postavený projekt sme začali  už v roku 2006-2009  zaznamenávať detské osudy predstaviteľov  tejto generácie a mienime  pokračovať  v 7. základných životných vývojových fázach niekoľko desaťročí tak, aby sme zachytili celý život tejto generácie.

Každá fáza projektu bude obsahovať vždy dva  základné časozbery v odstupe 3-6 rokov plus mimoriadne, príležitostné  časozbery z dôležitých životných udalostí jednotlivých predstaviteľov generácie.

Každá fáza bude ukončená televíznym vysielaním jednotlivých príbehov cyklu, poprípade v ďalších fázach spojením niekoľkých časozberných príbehov v dlhometrážnych dokumentárnych filmoch.

Prvá fáza projektu   Indigová generácia – detstvo a adolescencia momentálne plánuje  20 časozberných častí po 26 minút  a je primárne určená  pre televízne vysielanie.

Slovenská televízia prejavila už v roku 2009 seriózny záujem o tento zaujímavý časozberný projekt a v úvode roku 2010 nám vystavila na základe konzultácií, prípravných prác a spolupráce  s dramaturgičkami M. Tomaníkovou a D. Bošanskou na projekt akceptačný list.

Keďže prvá fáza projektu sa venuje životu detí a mládeže na Slovensku, v jeseni roku 2010 sme  rozvinuli spoluprácu s dramaturgičkou Magdalénou Glasnerovou.

Vybrali sme z cca 55 detí a časozberov prvých 20 a na základe už druhého akceptačného listu z RTVS z roku 2011, v ktorom RTVS rukou pána Machaja opätovne potvrdili  o projekt  seriózny záujem, sme v januári   2011  požiadali o dotáciu projektu Audiovizuálny fond SR, s tým, že  za najväčší prínos pri tomto projekte pokladáme nie prínos finančný, ale vstup našej produkčenj firmy na televízny mediálny trh.

Na projekt nám bola v roku 2011 v AV SR udelená dotácia vo výške 10 000 euro, pričom projekt musíme zrealizovať behom roku 2012 a vyúčtovať do februára 2O13.

Koncom augusta 2011 sme preto riadne požiadali RTVS o zahájenie ponukového  konania pre koprodukčný  projekt Indigová generácia tak, ako si to vyžadoval zverejnený dokument RTVS  pre ponukové konanie pre koprodukčné a objednávkové projekty.

Koncom októbra nám z RTVS prišla takáto odpoveď:

 

Vážená p. Kmeťková,

 

V zmysle rozhodnutia generálnej riaditeľky RTVS zo dňa 28.6.2011, ktorým sa určujú záväzné podmienky pre ponukové konania pre námety, ponukové konania pre koprodukčné a objednávkové projekty a pre súbeh námetov Vás týmto informujeme o posúdení projektu s názvom „Indigová generácia“, ktorý ste doručili do RTVS.

 

Na základe odporúčania dramaturgie a rozhodnutia poverenej exekutívy RTVS bol Vás projekt predbežne

 

PRIJATÝ

 

Máme záujem rokovať o ďalších podmienkach spolupráce pri realizácii uvedeného projektu. Z toho dôvodu Vás budeme kontaktovať do konca novembra 2011.

 

S úctou

 

Tomáš Zechel, manažér nových projektov RTVS

 

Boli sme od radosti bez seba. Na základe dokumentu Ponukové konanie pre koprodukčné a objednávkové projekty sme si tento list vysvetlili tak, že pred nami je osobné rokovanie o ponuke s komisiou RTVS v zložení: manažér nových projektov, riaditelia Sekcie programu, Sekcie ekonomiky, Sekcie výroby, Media RTVS, právnik, zástupca príslušného centra a príslušný manažér výroby a po tomto stretnutí komisia  definitívne rozhodne či bude koprodukcia podpísaná, alebo nie.

Boli sme odhodlaní vyhovieť všetkým a akýmkoľvek  podmienkam zo strany RTVS, ktoré by z rokovania vzišli, ak by nám umožnili vytúžený časozberný projekt, na ktorom už takmer 6 rokov pracujeme, realizovať.

Nikto z RTVS nás však ohľadne osobného rokovania nekontaktoval. Ani do konca novembra 2011, ani už nikdy. Žiadne rokovanie o ponuke sa proste  nekonalo.

Zato nám prišiel začiatkom novembra z RTVS druhý list, list hromadne nakopírovaný, list tohto znenia:

 

Vec: Prerokovanie prihláseného projektu.

 

Vážený pán / Vážená pani,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že projekt „Indigová generácia“, ktorý ste nám doručili dňa 23.8.2011, prerokovala odborná výberová komisia RTVS na svojom zasadnutí dňa 8.11.2011.

 

Vážime si Váš prejavený záujem o spoluprácu s RTVS, avšak z programových, finančných a kapacitných dôvodov nemôžeme v súčasnosti Váš projekt prijať.

 

Napriek tomu nevylučujeme spoluprácu na tomto alebo iných Vašich projektoch v budúcnosti – napríklad pri vypísaní špecializovaných súbehov, ktoré má RTVS v úmysle vyhlásiť a do ktorých sa môžete so svojim projektom opäť prihlásiť.

 

Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom,

 

PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka RTVS

 

Boli sme ako omráčení. Veď RTVS bez akýchkoľvek morálnych a etických zábran neskryte obišli svoje vlastné pravidlá stanovené v dokumente Ponukové konanie pre koprodukčné a objednávkové projekty!  Pravidlá, ktorých striktným dodržiavaním sa tak vehementne  oháňala pani riaditeľka v médiach pri obhajovaní   transparentnosti činnosti výberovej komisie, keď Asociácia nezávislých producentov začala poukazovať, že pravidlá výberu sú nejasné a dajú sa vyložiť veľmi rôzne. Pani Zemková sa vtedy sveto-svete dušovala:  „Pravidlá pre ponukové konania sme zverejnili v júli a pracujeme podľa nich. “

 

Celá situácia s prazvláštnym jednaním a následným neprijatím nášho projektu nás mrzela o to viac, že 8. novembra 2011, kedy padlo rozhodnutie aj o našom projekte, výberová komisia pravdepodobne v zložení: riaditeľ Sekcie programu, riaditeľ Sekcie ekonomiky, riaditeľ Sekcie výroby, riaditeľ Media RTVS, s.r.o. a zodpovedný šéfdramaturg prejednala podľa informácii na webovej adrese RTVS rekordných

272 ( slovom dvestosedemdesiatdva ) nových formátov!

Neodpustím si trochu ľahkej, ironickej  matematiky:

Výberová komisia sa pravdepodobne skladala z 5 členov. Ak  každý z nich vyjadril ku každému projektu svoj názor len v limite jednej minúty, tj. ak sa o každom projekte diskutovalo len 5 minút ( len náš projekt mal pritom viac ako 50 strán povinného materiálu a jedno cca 80-minútové DVD s trailerom a s krátkym predstavením 23 protagonistov dokumentárneho cyklu vrátane náhradníkov … ) a ak si komisia  neurobila žiadne hygienické, pitné a stravovacie pauzy a pracovala hrdinsky plynulo bez prestávky, tak celková diskusia nad 272 projektami komisii trvala iba viac ako 22 hodín…

Myslím, že tento malý matematický výpočet dosť jasne hovorí o celej transparentnosti výberu projektov a  dôkladnosti ich preštudovania!

Nutkavo sa mi síce derú na jazyk vzlykavé výkriky plné zlosti typu “ žiadne pravidlá!, formálne hodnotenia!, vopred jasní víťazi!, nič sa nezmenilo!”, ale radšej si doňho, jazyka prostorekého, hryznem, veď  možno si komisia poctivo študovala a poznámkovala predložený ponukový materiál priebežne niekoľko mesiacov…

 

Novembrové sklamanie z nekorektnej politiky ponukových konaní RTVS a zo samotných súvislostí posudzovania projektu výberovou komisiou vyprcholo s novou výzvou. Začiatkom januára 2012 generálna riaditeľka RTVS totiž vyhlasuje svoj prvý súbeh  projektov na sociálny dokument, alebo cyklus dokumentárnych filmov. Príde nám, že súbeh je priam šitý na Indigovú generáciu a nemáme čo stratiť, pretože  ak sa nám nepodarí zrealizovať projekt s STV behom roku 2012, budeme nútení dotáciu z AVF SR aj tak vrátiť.

Zúčastňujeme sa. Pri vypracovávaní materiálu ma síce prekvapuje extrémne  krátky čas 6 dní ( od 25.1. do 30.1 2012 ), kedy má tentoraz 8-členná výberová komisia posúdiť všetky prijaté prihlášky a pripraviť k nim aj odborné stanovisko pre generálnu riaditeľku, ale prečo neskúsiť šťastie?

S nedočkavosťou klikám 25.1. 2012 web RTVS a STV a hľadám, či sme splnili podmienky podávania prihlášky a jej povinné náležitosti a či komisia náš projekt bude posudzovať.

Zisťujeme, že postupujeme.

Trochu nás ale šokuje, že v prehľadnej tabuľke nie je uvedené, že nášmu  projektu bola udelená dotácia z AVF  … až potom si všimneme, že aj v názve nášho projektu je chyba, namiesto Indigová generácia tam stojí názov Indigové generácie. Utešujeme sa, že je to len bezvýznamný preklep a nebudeme to rozmazávať.

Možno sme mali. Možno by sme na seba viac upozornili. A možno to bolo celé inak a už od začiatku sme boli iba do počtu, pre formálnu štatistiku. Začali sme mať nedobré tušenie…,

… a možno práve preto nás vyhodnotenie už až tak veľmi neprekvapilo. V konečnom poradí námetov a projektov, kategória sociálny dokument Indigová generácia skončila z 21 projektov jedenásta v poradí.

Človek by výsledok aj akceptoval, keby v oficiálnej výsledkovej listine opäť nesvietil zlý názov nášho projektu ( t.j. Indigové generácie ) a keby nebol za spackaným názvom uvedený aj nepravdivý  počet navrhovaných častí cyklu – z 20 nami navrhnutých za  relatívne nízky rozpočet  niekto účelovo vyrobil 10 častí!

Manipulácia, pokus o podvod a poškodenie projektu, firmy?

Kto je zodpovedný za túto nehoráznosť?

Je predsa samozrejmé, že zlý názov projektu, manipulácia ohľadne viaczdrojového financovania, či znížený počet dielov cyklu  postaví hneď do iného svetla samotný rozpočet i samotný projekt a že celkovo človek začne uvažovať, či sa vôbec niekto seriózne venoval jeho 60 stranovému projektu, cca 80-minútovému DVD s trailerom a s krátkym predstavením 23 protagonistov dokumentárneho cyklu vrátane náhradníkov a DVD s ukážkou našej súčasnej dokumentárnej tvorby …, keďže sa “tabuľkové chyby” diali opakovane  a v stúpajúcej miere závažnosti…

Je mi na zvracanie, keď v závere tabuľky Konečného poradia námetov a projektov čítam už len  strohú a vysoko transparentnú informáciu:

“O konečnom poradí rozhodla PhDr. Miloslava Zemková, GR RTVS po prerokovaní odborných stanovísk výberovej komisie a v súlade s jej odporúčaniami.”

Ako už toľkokrát pred tým, opäť ruka ruku myje a vyvolení si idú kúpiť banán…

 

Toľko moja osobná skúsenosť s transparentnosťou ponukových konaní a súbehov vo fúzujucej RTVS. Toľko moje osobné postrehy k “dodržiavaniu”  pravidiel, ktoré si stanovila sama RTVS. Dnes sa už len trpko pousmejem, keď čítam  slová Miloslavy Zemkovej v  Koncepcii riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby:

“Aj v budúcnosti bude Dvojka podporovať viaceré náročné dokumentárne projekty o slovenskej prírode, osobnostiach, histórii, mestách i obciach, ale aj dokumentárnu tvorbu mladých o mladých, sociálny dokument a tak ďalej. Predpokladá to koncepčnú spoluprácu so širším autorským zázemím a vytvorenie dlhodobej vízie. Dramaturgia STV (Centrum publicistiky) musí systematicky vyhľadávať koprodukčných partnerov a zároveň podporovať aj nezávislých tvorcov.”

Papier a koncepcie znesú všetko.

Blbec ten, kto im uverí.

Nenásytného molocha z STV, toho, čo ničí svojou nenažranosťou verejnoprávny  televízny priestor a svojou krutou amorálnosťou imobilizuje všetko skutočne tvorivé a poctivé a svieže, zrejme nejde zabiť len tak ľahko.

Nestačia nato   hrdinské koncepcie, vzletné zámery, nové štruktúry v rámci nových fúzií… to sú len prázdne pózy určené pre naivných blbcov.

Až zrealizované  činy z nás robia udatných, čestných a spravodlivých bojovníkov… a tolerovanie neprávostí molocha bez ich nápravy, vyvodenia dôsledkov, z nás skôr či neskôr spraví  jeho prisluhovačov, malé, škaredé, tučné kreatúry, ktoré sa zaradia do zástupov katov verejnoprávnosti televízie…

 

Vážená pani generálna riaditeľka RTVS,

 

Týmto Vás verejne  vyzývam k zverejneniu všetkých informácií, ktoré by pomohli maximálne stransparentniť všetky procesy, ktoré doteraz prebehli, prebiehajú a budú prebiehať pod Vaším vedením v oblasti ponukových konaní námetov a koprodukcií projektov, súbehov a objednávkových zadaní do externého prostredia ( vrátane základných obsahových a finančných informácií o námetoch a projektoch a ich písomné  hodnotenia jednotlivými členmi výberových komisií v rámci ponukových konaní a súbehov a písomných odvôvodnení, akými mechanizmami, kedy  a prečo boli na objednávkové zakázky vybrané konkrétne externé produkcie, ktoré pracujú na už vysielaných tituloch STV ).

 

Vyzývam Vás aj k jasnej a podrobnej slovnej špecifikácii princípov hodnotenia námetov a projektov v ponukových konaniach a súbehoch podľa významovej hierarchie,  vrátane detailného vymenovania všetkých kritérií a priorít hodnotenia, na ktoré bolo a bude  prihliadané pri hodnotení  jednotlivých prihlásených námetov a projektov členmi výberových komisií.

 

Vyzývam Vás na zverejnenie maximálnych cenníkov za prácu, techniku a ďalšie autorské, produkčné a postprodukčné vstupy ( bez DPH a vrátene DPH ) , ktoré je RTVS  zo strany externého audiovizuálneho prostredia v prípade objednávkovej a koprodukčnej spolupráce, týkajúcej sa primárne formátov pre televízne vysielanie,  ochotná akceptovať tak, aby sa zrovnali s produkčnými a postprodukčnými  vstupmi samotnej STV a externé  produkčné prostredie by tak nepredstavovalo pre RTVS žiadne nevýhodné finančné zaťaženie tak,  ako tomu bolo doteraz

 

Vyzývam Vás nakoniec k zverejneniu jasných krátkodobých aj dlhodobých developmentských priorít a plánov v oblasti vývoja programu a programových štruktúr. Súvisí  s tým aj

  1. nastavenie a zverejnenie jasných interných dramaturgických vízií a  programových plánov RTVS vychádzajúcich z verejnoprávneho poslania RTVS ( vrátane  podrobného deklarovania všetkých žánrov, minutáži a vyčlenených finančných prostriedkov k jednotlivým formátom – zákonom garantovaná minimálna hranica rozpočtu STV ), z ktorých by mohol transparentne vychádzať  development námetov a projektov z externého aj interného prostredia a mohol tak ponúknuť v napr. v šesťmesačných cykloch novú, sviežu a neokukanú  alternatívnu programovú ponuku k tej existujúcej aj cez zakázkové objednávky ( napr. magazíny, detskú tvorbu, dokumentárne fimy a cykly, dramatickú tvorbu a pod. )
  2. vybudovanie seriózneho developmentského dramaturgického tímu s rovnomerným zastúpením jednotlivých centier  a so špeciálnym ohľadom na  tvorbu pre deti a mládež ( napr. po vzore AVF SK ),
  3. zverejnenie kontaktov na celý developmentský tím ( napr. po vzore Českej televízie ) a oficializovanie osobných a písomných konzultácii externého a interného prostredia s týmto tímom aj pri príprave námetov a projektov do konaní a súbehov
  4. nastavenie jasných princípov a podmienok developmentskej politiky v oblasti súbehov a konaní:  elektronické prihlasovanie a samotné prijímanie námetov a projektov, ich hodnotenie ( vrátane osobných pohovorov s predkladateľmi )  a zverejňovanie podrobných výsledkov  súbehov, ponukových konaní a výberových konaní na objednávkové zakázky  a kompletných zmlúv s víťazmi vrátane všetkých príloh ( napr. po vzore AVF SK ),
  5. stanovenie princípov vydávania akceptačných listov RTVS určených pre zabezpečenie viaczdrojového financovania ako sú  dotácie, granty a sponzori a to len na základe skutočného záujmu RTVS, pričom v prípade splnenia finančných podmienok a prípadných limitovaných termínov ( viazanosť finančných prostriedkov RTVS na daný projekt ) by mali tieto akceptačné listy  pre RTVS záväzný právny charakter
  6. vytýčenie jasnej politiky súčinnosti a spolupráce s AVF SR na projektoch primárne určených pre verejnoprávne televízne vysielanie, ktoré sú dotované aj na základe akceptačných listov z RTVS
  7. zverejnenie všetkých plánovaných súbehov, verejných súťaží a výberových konaní na všetky objednávkové projekty RTVS a to výhľadovo  až do konca Vášho funkčného obdobia.

 

Vážení priatelia slovenskej verejnoprávnej televízie,

ktorí to s autorskou, námetovou a projektovou spoluprácou s verejnoprávnou televíziou  myslíme skutočne seriózne, transparentne a systémovo v dlhodobehších horizontoch, nielen  cez optiku aktuálne prebiehajúcej  ekonomickej fúzie RTVS,

 

vyzývam nás k spoločnému postupu vo veci skutočného stransparentnenia procesov autorského, námetového a projektového developmentu STV, s ktorým súvisia ponukové konania na námety a koprodukcie, súbehy a všetky zakázkové objednávkové projekty vo verejnoprávnom záujme, na ktoré je potrebné konečne vyhlasovať verejné súťaže a k vytvoreniu silného spoločného odborného, spoločenského, mediálneho, politického  a právneho tlaku na RTVS – STV, ktorý povedie k normalizácii pomerov a k spravodlivej autorskej a podnikateľskej súťaží, nezaťaženej metódami nenažraných molochov minulosti.

 

 

 

Magda Kmeťková, scenáristka a dramaturgička

 

 

Maďarsko, protest, Budapešť

Protesty Maďarov proti zákonníku práce i Orbánovi pokračovali

16.12.2018 21:59

Maďarský parlament v stredu prijal kontroverznú novelu zákonníka práce.

sanitka, záchranári, prvá pomoc

Dievčatko z Revúcej privalil televízor, nešťastie neprežilo

16.12.2018 20:52

Maloletá na seba televízor pravdepodobne stiahla.

Belgicko, Brusel, protest, migračný pakt,

V Bruseli protestovali tisíce ľudí proti migračnému paktu

16.12.2018 20:04

Polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn aj vodné delá.

sucho, pôda, zem

Farmári sa sťažujú, že nedostali odškodné za sucho v roku 2017

16.12.2018 19:00

Napriek sľubom vláda zatiaľ neposkytla stovke najviac postihnutých farmárov suchom v roku 2017 sľúbenú pomoc, tvrdia farmári.

brngalky

Magda Kmeťková vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave u Ondreja Šulaja. Publikovala v rôznych novinách a časopisoch (Dotyky, Sme, Smena, Plus 7 dní, Slovenské pohľady, Romboid), pracovala pre reklamnú agentúru, televíziu Markíza a scenáristicky spolupracovala na rôznych cyklických publicistických reláciách. V roku 2008 bol pre STV podľa jej scenára nakrútený film pre deti a mládež Chuť leta.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 2290x
Priemerná čítanosť článkov: 2290x

Autor blogu

Kategórie

Archív